Historické mezníky ve vzdělávání učitelů tělesné výchovy v Brně

 • 1869

  • Legislativní zřízení učitelských ústavů v Rakousku-Uhersku, zařazených do soustavy středních škol.
  • Ústavy měly za úkol připravovat budoucí učitele v celé šíři pedagogického působení, mezi jinými i v oblasti péče o zdraví a tělesný rozvoj žáků. Kvalita nebyla nijak mimořádná a postrádala systematický přístup a odbornost.
 • 1902

  Jaroslav Karásek (1862-1930) 

  • Vystudoval učitelský ústav a svou odbornou, nastoupil na obecnou školu a vypracoval se až na středoškolského profesora.
  • Organizační a metodickou činností se se od začátku své učitelské dráhy zabýval školním tělocvikem, modernám pojetím a kvalitou výuky.
  • Vydal několik publikací, ve kterých obhajoval nové směry výuky,  propagoval sport, vysvětloval zdravotní význam každodenního řízeného pohybu.
  • V roce 1902 vydal svou nejznámější práci Škola a výchova tělesná.

  Zdroj: Český učitel: Příloha Česká škola. 1. Zemský ústřední spolek Jednot učitelských v království Českém, 1901-19xx, 1902. 00956-0077.061.​

 • 1918

  • Založení Vysokoškolského sportu Brno při brněnských VŠ.

  Zdroj: Historie VSK – VSK Univerzita Brno

 • 1919

  Založení Masarykovy univerzity (28. 1. 1919)

  • O vznik Masarykovy univerzity se zasadil Tomáš Garrigue Masaryk, profesor Univerzity Karlovy a první česko-slovenský prezident  (1918-1935).
  • V letech 1960-1990 Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně.
  • Univerzita má 10 fakult.
  • Počtem studentů v akreditovaných studijních programech je druhou největší vysokou školu v České republice.

   

   

 • 1922

  Edward Babák (1873-1926) - profesor fyziologie

  • V letech 1919–1921 byl rektorem Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, později děkanem lékařské fakulty (1921–1922) a rektorem Masarykovy univerzity v Brně (1924–1925).
  • Podporoval založení Vysokoškolského sportu v Brně.
  • V roce 1922 měl zásadní podíl na zřízení  Kurzu pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy na středních školách při Masarykově univerzitě. Zabezpečoval výuku tělovýchovných pedagogů pro střední školy v zemi Moravskoslezské.
  • V roce 1936 bylo studium rozšířeno na 8 semestrů.

  Zdroj: Edward Babák - Profil osobnosti (brna.cz)

 • 1927

  • Vydání učebnice Tělocvik pro střední školy jako první učebnice v ČSR.
  • Autoři: Martin Šmiřák a Karel Matoušek, profesoři českého státního gymnázia a docenti vzdělávacího kurzu učitelství tělocviku na středních školách při Masarykově univerzitě v Brně.

  Zdroje:

 • 1931

  • František Ryšánek založil odborný časopis Tělesná výchova mládeže, který se stal zdrojem informací o tělesné výchově a přinesl metodické články a rozbory učební látky, informoval o novinkách v oboru.
  • Karel Krčma (1889-1947) publikoval v letech 1931-32 dvoudílnou učebnici Pohybová prvouka.

  Zdroje:

   

 • 1945

  • Ihned po osvobození byla otevřena znovu Masarykova univerzita.
  • Obnovení Kurzu pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy na středních školách.
  • 27. 10. 1945 vydal prezident republiky Edvard Beneš dekret o vzdělávání učitelů, na jehož základě byl v roce 1946 vydán zákon o pedagogických fakultách.

  Zdroj: Zdroje: Zákon č. 132/1945 Sb.: Dekret presidenta republiky o vzdělávání učitelstva. Zákony pro lidi [online]. Praha, 1945 [cit. 2022-01-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-132

   

 • 1946

  • Založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
  • Prvním děkanem fakulty se stal odborník na českou gramatiku a dialektologii František Trávníček. 
  • Výuka byla organizována po seminářích, seminář tělesné výchovy vedl Otakar Záboj a výuka byla zahájena v zimním semestru 1947.

  Zdroj: FOJTŮ, Martina. Masarykova univerzita se musela 11 let obejít bez pedagogické fakulty. EM MUNI [online]. Brno: EM MUNI, 2016, 9. 11. 2016 [cit. 2022-01-07]. Dostupné z: https://www.em.muni.cz/udalosti/8338-univerzita-se-musela-bez-fakulty-11-let-obejit

 • 1948

  • Únor 1948 se promítl i do změn v organizaci Pedagogické fakulty MU. V následujících cca jedenácti letech došlo k řadě reorganizací, které brněnské tělovýchovné studium poškodily.
  • Ústav pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy byl zrušen, Otakar Záboj propuštěn a s ním i řada odborníků...
 • 1952

  • Zřizování kateder tělesné výchovy při brněnských VŠ.
  • Pracoviště pečovala o tělesnou výchovu a sport vysokoškoláků.
 • 1953

  • Zrušení studia učitelství tělesné výchovy pro III. stupeň (střední školy) v Brně.
 • 1962

  • Filozofická fakulta brněnské Univerzity prosadila v rámci dálkového studia studium učitelství tělesné výchovy pro II. stupeň škol.
  • Studium bylo šestileté a tělesná výchova se studovala v kombinaci s dalšími předměty FF.

   

 • 1978

  • 21. 6. 1978 bylo vydáno zákonné Opatření o soustavě základních a středních škol, které mělo velký význam pro učitelské studium tělesné výchovy v Brně. 
  • Na brněnskou univerzitu se tak po dlouhých letech vrátilo vzdělávání učitelů tělesné výchovy pro střední školy.
  • Výuku zajišťovala Katedra teorie V Pedagogické fakulty (UJEP).
  • Studium bylo rozšířením toho stávajícího, a to pro učitele 5. a 12. postupného ročníku škol všeobecně-vzdělávacích, škol učňovských a odborných.

  Zdroj: Zákon č. 63/1978 Sb.: Zákon o opatřeních v soustavě základních a středních škol. Zákony pro lidi [online]. Praha, 1978 [cit. 2022-01-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-63

 • Zdroj foto: archív Masarykova univerzita

 • Zdroj informací o historii MU: 10. výročí založení Fakulty sportovních studií. Brno, 2012, 56 s.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info