Historie zřízení fakulty

Zřízení Fakulty sportovních studií MU (dále jen FSpS MU) vychází z hlubokých tradic sportovně-tělovýchovné vzdělávání v Brně, jehož nositelem byla vždy Masarykova univerzita. V roce 1946 byla na základě vydání dekretu o vzdělávání učitelů prezidentem Edwardem Benešem založena Pedagogická fakulta a následně pak od zimního semestru v roce 1947 převzala výuku tělesné výchovy pro učitele SŠ. V roce 1952 pak byla opět zrušena a po dobu několika let (1962-1978) vyučovala tělesnou výchovu pro učitele SŠ Filozofická fakulta v dálkovém studiu se svými předměty. V roce 1978 se díky zákonnému opatření vrátilo vzdělávání učitelů tělesné výchovy pro SŠ opět na Pedagogickou fakultu, výuku zajišťovala Katedra teorie V pedagogické fakulty (UJEP). Pokračovatelem pak byl Ústav tělesné kultury Pedagogické fakulty MU, v roce 2000 přejmenovaný (podle nového zákona o VŠ) na Katedru tělesné kultury (KTK). Katedra byla jedním ze tří pracovišť v ČR, které bylo akreditováno pro vědní obor kinantropologie (FTVS UK Praha, FTK UP Olomouc a KTK PedF MU Brno).

Tehdejší vedení katedry požádalo vedení MU o názor na zřízení deváté fakulty Masarykovy univerzity. Rektor Jiří Zlatuška pověřil prorektorku Zuzanu Brázdovou o zhodnocení stávající situace. Ta v roce 2000 na výjezdním zasedání KTK otevřeně upozornila na možné problémy a nutné pracovní nasazení realizačního týmu při realizaci projektu nové sportovní fakulty.

11. září 2001 byla za podpory rektorka Zlatušky a prorektorky Brázdové úspěšně obhájena akreditace před Akreditační komisí vlády ČR. Nově vznikající fakulta zamýšlela studium sportu pojmout v jeho nejširších souvislostech a poznatky předávat nejen studentům, ale také veřejnosti, proto vedení nově vzniklou fakultu pojmenovalo Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity.

Nová fakulta vznikla 1. ledna 2002 na základě rozhodnutí MŠMT ČR z 18. 12. 2001 podle par. 79 odst. 4, par. 80 odst. 1, par. 105 zákona 4. 111/1998 Sb., a po schválením Akademického senátu MU. Vznikla katedra kinantropologie, katedra společenských věd, katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy, katedra sportovní edukace a katedra sportovních aktivit. Od 1. listopadu 2001 byl PhDr. Michal Charvát, CSc. pověřen řízením přípravných prací a následně byl na návrh Akademického senátu 1. ledna 2003 jmenován prvním děkanem fakulty. Profesor Charvát, který se zasloužil o vznik nové fakulty, stál v čele fakulty po dvě funkční období, a to v letech 2001-2009.

Zdroj brožura: 10. výročí založení Fakulty sportovních studií. Brno, 2012, 56 s.

Historie fakulty Historie děkanů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info